Splashback size 980mm x 730mm glue fixing
Splashback size 980mm x 730mm glue fixing