Splashback size 900mm x 670mm + rail, glue fixing
Splashback size 900mm x 670mm + rail, glue fixing

customer Said "Splashback installed, looks great!!!!
Will definitely tell others."