Splashback size 1198mm x 750mm glue fixing


Splashback size 1198mm x 750mm glue fixing

customer Said "Perfect fit. Thanks"