splashback size 600mm x 690mm glue fixing


splashback size 600mm x 690mm glue fixing


Customer said "splashback looks brill. Thanks very much."