Splashback size 1098mm x 670mm glue fixing.


Splashback size 1098mm x 670mm glue fixing.