Splashback size 1187mm x 1245mm glue fixing.Splashback size 1187mm x 1245mm glue fixing.