Splashback size 1000mm x 600mm glue fixing


Splashback size 1000mm x 600mm glue fixing