Splashback size 900mm x 595mm, glue fixing
Splashback size 900mm x 595mm, glue fixing